fbpx

HACCP

haccp-newnowmedia
1.Šta je HACCP?

HACCP – HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS
HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

2.Kome je HACCP namenjen?
3.Ko nije u obavezi da uvede HACCP sistem?
4.HACCP i 7 principa
5.Prednosti HACCP sistema
6.Poređenje sa drugim sistemima kontrole

HACCP u HoReCa sistemima

HACCP nije nezavisan program, već je deo većeg sistema kontrole koji uključuje i sprovođenje univerzalnih procedura koje se primenjuju za kontrolu opštih uslova i okruženja proizvodnje i doprinose bezbednosti proizvoda. Programi koji treba da budu usvojeni, primenjeni i dokumentovani su:

Dobra proizvođačka praksa predstavlja niz preporuka koje je poželjno sprovesti u proizvodnji, preradi, skladištenju i snabdevanju hranom kako bi se sprečila njena mikrobiološka, hemijska ili fizička kontaminacija. Drugim rečima, dobra proizvođačka praksa ukazuje šta je potrebno da se uradi, da bi se sprečilo zagađenje hrane, kao i kadai koto treba da sprovede. Dobra proizvođačka praksa se ne odnosi na određene (specifične) štetne činioce (opasnosti) i gubitak kontrole nad GMP neće, uvek i neizostavno, direktno ugroziti zdravlje potrošača; ali ce povećati odnosne rizike.

U okviru dobre proizvođačke prakse, čisćenje i higijena imaju posebnu važnost i smatraju se glavnim elementima dobre higijenske prakse. GHP može da se opiše kao skup postupaka kojima se obezbeđuje čisto, sanitarno okruženjeza proizvodnju, preradu, skladištenje i snabdevanje prehrambenim proizvodima. Drugim rečima, dobra higijenska praksa određuje štaje potrebno da se učini u vezi sa čišćenjem i higijenom, kao i kadai kotreba da sprovede te poslove.

Definiše se ko mora nešto uraditi, zašto se to radi, šta tačno treba uraditi i kako se to radi. Određuje se i učestalost izvođenja navedenih operacija, granične vrijednosti prihvatljivosti i korektivne mere ako rezultati nisu zadovoljavajući.

Postupci koji utvrđuju način i korake sanitacije s obzirom na mogućnost direktne kontaminacije proizvoda tokom proizvodnje. Uključuje i pred operativnu sanitaciju (čistoća opreme, pribora i površina pre početka proizvodnje) i operativnu sanitaciju (čistoća opreme tokom proizvodnje, higijena radnika, manipulacija sa sirovinom, poluproizvodom i gotovim proizvodom)

haccp-newnowmedia

Newnowmedia, kao multimedijalna firma, nudi na jednom mestu ceo skup kreativnih i stručnih usluga za unapređenje i promociju vašeg poslovanja.

Ukoliko Vi nešto zamislite i možete to da priuštite, mi Vam možemo pomoći da to i ostvarite.

Naša snaga je u viziji gde su vreme i znanje najveće vrline, pri čemu se integracijom različitih tehnologija zadvoljavaju potrebe naših klijenta.